خانه اوراق قرضه

اوراق قرضه

اوراق قرضه به اسنادی گفته میشود که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ از قبل تعیین شده ای (بهره ) را در زمان‌هایی خاص به خریدار آن پرداخت کند و همچنین در زمان مشخصی در آینده (زمان سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق قرضه به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره اوراق خریداری شده را دارد اما بر خلاف سهام داران شرکت هیچ مالکیتی در شرکت ندارد. | Bonds (and debentures) represent “debt”. Investors purchase bond with a promise of repayment at maturity, usually in whole and with interest. Bonds are considered fixed-income securities as they impose fixed financial obligations on issuers