خانه سهام

سهام

سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های و و سود زیان آن است. مجموع ارزش اسمي سهام سرمايه شركت را تشكيل مي دهد | The term “Stock” refers to ownership interest in a corporation’s that represents a claim on its earnings and assets.